Функції та зміст роботи класного керівника

Розрізняють аналітичну, прогностичну, організаційно-координуючу та комунікативну функції.

Аналітична функція передбачає:

 • вивчення індивідуальних особливостей дітей і підлітків;
 • вивчення та аналіз стану й умов родинного виховання кожного учня;
 • аналіз та оцінку рівня вихованості кожної особистості й колективу у цілому;
 • вивчення та аналіз становлення і формування класного колективу;
 • вивчення та аналіз виховних можливостей педагогічного колективу;
 • вивчення та аналіз виховних впливів оточення на учнів класу, виховної цінності проведеного дня.

Прогностична функція має на меті:

 • передбачення результату запланованої справи чи виховної діяльності;
 • прогнозування рівнів індивідуального розвитку учнів;
 • прогнозування етапів формування та становлення колективу;
 • побудову моделі виховної підсистеми (мікросистеми), що відповідає виховній системі школи;
 • визначення близьких і далеких перспектив життя й діяльності учнів,колективу;
 • передбачення наслідків стосунків, що складаються в дитячому колективі (між вихованцями; між педагогами і вихованцями; між педагогами, вихованцями та їхніми батьками тощо).
 • Організаційно-координуюча функція полягає у:
 • вивченні особливостей розвитку кожної дитини, її особистісних рис, емоційного самопочуття, фіксуванні цих відомостей у психолого-педагогічній карті;
 • допомозі вихованцям у навчальній діяльності;
 • допомозі й співпраці в плануванні та організації суспільно важливої діяльності дітей і підлітків відповідно до вікових потреб і вимог класного життя;
 • допомозі й співпраці в діяльності органів класного самоврядування з метою прищеплення навичок самоорганізації, відповідальності, готовності й вміння приймати рішення;
 • індивідуальному впливі на кожного учня й колектив як на суб’єктів цієї діяльності;
 • сприянні вихованцям у здобутті додаткової освіти з допомогою системи гуртків, клубів, секцій, об’єднань, що організуються як у школі, такі поза нею;
 • створенні умов для самовиховання й саморозвитку особистостей вихованців, організації спільно із шкільним психологом психологічної просвіти учнів;
 • захисті прав і свобод вихованців;
 • організації взаємодії із сім’ями учнів, а саме: проведенні батьківських зборів, консультацій для батьків, залученні батьків до вирішення шкіль них проблем, здійсненні термінового контакту з батьками у випадку надзвичайних ситуацій, що загрожують здоров’ю та життю дітей;
 • організації взаємодії в роботі малої педради з проблем учнів свого класу, відвідуванні уроків учителів-предметників;
 • участі у роботі педагогічних рад, адміністративних і методичних нарад;
 • співробітництві з позашкільними виховними установами;
 • сприянні професійному самовизначенню випускника, підведенні його
 • до свідомого вибору майбутньої професії;
 • стимулюванні творчої інноваційної діяльності учнів і педагогів, батьків учнів; координуванні виховних зусиль педагогів класу, психологів, інших соціальних працівників;
 • відповідальності за життя, здоров’я та безпеку дітей під час позашкільних заходів;
 • організації харчування, трудових справ (чергування в класі, школі та ін.), організації літньої начально-виробничої практики;
 • веденні документації (класного журналу, обліку відвідування, особових справ учнів, планів роботи класного керівника), у перевірці щоденників учнів;
 • участі у створенні оптимальних матеріально-побутових умов для позашкільної діяльності, виховної роботи.

Комунікативна функція передбачає:

 • допомогу в установлені й регулюванні міжособистісних стосунків у дитячому та підлітковому середовищі, у розвиткові спілкування, в адаптації дитини у колективі, завойовуванні нею визнання однолітків, набутті нею відповідного статусу серед них;
 • створення оптимальних взаємин «учитель — учень», «учитель — батьки», «батьки– учень»;
 • допомогу учням у становленні відносин з оточуючими, соціумом;
 • сприяння формуванню й підтримуванню оптимального психологічного клімату для колективу в цілому і для кожного окремого вихованця в класі.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий