Положення про науково-практичну конференцію

1. Загальні положення

1.1. Метою проведення науково-практичної конференції є виявлення здібних дітей, їх підтримка й заохочення, громадське визначення результатів учнівської дослідницької діяльності.

1.2. Організатором науково-практичної конференції є науково- методична рада навчального закладу й рада наукового товариства учнів.

1.3. У науково-практичній конференції беруть участь учні 5— 11-х класів.

1.4. Для участі в конференції претенденти повинні:

 • подати письмову роботу, що відображає учнівське дослідження, яке відповідає тематиці обраної секції, матеріали для демонстрації ро¬боти;
 • подати рецензію на роботу наукового керівника (учителя на-вчального закладу або вченого з кафедри), що відповідає тематиці ви¬щого навчального закладу, з яким навчальний заклад здійснює спів¬робітництво;
 • виступити з доповіддю на конференції з публічним захистом отриманих результатів;
 • ознайомити членів журі зі змістом тих матеріалів і джерел ін-формації, які були використані під час виконання роботи, а також на-звати окремих людей та організації, що надавали допомогу й керували роботою;
 • якщо робота над проектом чи дослідженням завершилася публі¬кацією чи отриманням патенту тощо, подати журі всі відповідні до¬кументи;
 • указати необхідні для демонстрації роботи технічні засоби.

1.5. Технічні засоби, необхідні для демонстрації роботи, надають учасникам на їхнє прохання організатори конференції.

1.6. Не приймають робота, які можуть представити ризик для здоров’я і безпеки людини. Не розглядають також роботи, що перед-бачають проведення експериментів над живими тваринами.

1.7. Матеріали, надані на конференцію, зберігають у методичному кабінеті навчального заклвду.

1.8. Письмова робота повинна містити:

 • письмову презентацію або дослідження. Дослідження має опи-сувати проект і може супроводжуватись оригінальним ілюстративним матеріалом (графіками, малюнками, фотографіями тощо); обсяг — не більше ніж 15 сторінок тексту (надрукованого на папері форма¬ту А4 з одного боку через 2 інтервали, шрифтом розміром не менше ніж 10, сторінки не мають бути скріплені);
 • обсяг резюме — 1 сторінка. Резюме має вміщувати основні пункти роботи (мета, матеріали, методика, спостереження й виснов-ки);
 • простий і чіткий опис роботи обсягом не більше ніж 10 ряд¬ків для опублікування в каталозі конференції. Опис має бути зрозумілим представникам широкої громадськості, журналістам та ін.

2. Загальні вимоги щодо оформлення дослідних робіт учнів

2.1. На конференцію приймають дослідні, прикладні й творчі робо¬ти учнів за такими секціями:

 • «Література»;
 • «Філософія»;
 • «Математика»;
 • «Іноземні мови»;
 • «Суспільні науки»;
 • «Фізика»;
 • «Інформатика»;
 • «Хімія»;
 • «Біологія»;
 • • «Екологія»;
 • • «Психологія»;
 • • «Економіка».

2.2. Для участі в конференції журі секції проводить попередню (первинну) експертизу учнівської дослідної роботи й за її результата¬ми ухвалює рішення:

 • допустити роботу до публічного захисту;
 • відхилити роботу.

2.3. Критерії первинної експертизи роботи:

 • відповідність змісту роботи обраній темі;
 • самостійний аналіз дібраних відповідно до обраної програми фактів і власні висновки на основі проведеного аналізу;
 • ознайомлення зі спеціальною літературою;
 • позначені в роботі теоретичні й практичні досягнення автора, га¬лузі їх використання; якщо результати роботи знайшли застосування, мають бути додані матеріали, які це підтверджують;
 • проблема, висвітлена в роботі, повинна бути, як правило, оригі-нальною; якщо проблема не оригінальна, то має бути оригінальним її розв’язання; цінним є творчість, інтелектуальна продуктивність, від¬криття й генерація нових ідей, можливо, незвичайних, але обґрунто¬ваних;
 • композиція роботи.

2.4. Результати первинної експертизи вносять до протоколу й ви-користовують під час підбиття підсумків. Причини відхилення робіт, як правило, не обговорюють.

3. Публічний захист роботи

3.1. Публічний захист роботи відбувається у вигляді доповіді учас¬ника на засіданні секції конференції. Метою публічного захисту є об’єктивне оцінювання творчих здібностей та формування інтелекту¬ального потенціалу учасника конференції.

3.2. Роботою секції керує журі, до складу якого входять представ¬ники викладацького складу вищих навчальних закладів, учителі-пред- метники, батьки учнів, переможці минулих конференцій. Журі секції оцінює доповідь учасника.

3.3. Оцінюючи учнівську дослідну роботу під час захисту, журі секції керується такими критеріями:

 • самостійність виконаної роботи;
 • рівень загальної і спеціальної підготовки учасника;
 • логіка викладу (доведеність викладених думок);
 • оригінальність мислення;
 • загальній світогляд, ерудиція автора роботи;
 • відповідність роботи визначеному жанру, її грамотне мовленнє¬ве оформлення;
 • уміння правильно, переконливо, дохідливо розкрити основний зміст роботи в усній доповіді, відповісти на запитання.

3.4. Думку кожного члена журі заносять до протоколу секції. Ви-значають загальний сумарний рейтинг кожного учасника.

4. Ухвалення рішення й нагородження учасників

4.1. Після публічного захисту роботи журі секції підбиває загаль-ний підсумок на підставі:

 • результатів первинної експертизи роботи;
 • результатів публічного захисту роботи.

4.2. Журі секцій ухвалює рішення про присудження дипломів «Зо¬лотий Ерудит», «Срібний Ерудит», «Заохочувальний» за кожною сек¬цією. Рішення журі є остаточним.

4.3. Переможців нагороджують дипломами «Золотий Ерудит», «Срібний Ерудит», «Заохочувальний» і призами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий