Положення про районне методичне об’єднання

1. Загальні положення

1.1. Районне методичне об’єднання вчителів (далі — РМО) — це форма методичної роботи, яка забезпечує організацію та координацію методичної роботи вчителів одного або кількох споріднених предметів.

1.2. У своїй діяльності РМО керується Законом України «Про освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державним стандартом базової і повної середньої освіти, Концепцією загальної середньої освіти, Положенням про РМК та іншими нормативно-правовими документами з питань організації та проведення методичної роботи.

1.3. РМО створюється з числа вчителів, для яких робота є основним місцем роботи або роботою за сумісництвом.

1.4. Метою діяльності РМО є здійснення навчально-виховної,методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених предметів.

1.5. Керує РМО голова, який обирається терміном на два роки на загальних зборах РМО із числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою і якому за результатами атестації встановлено першу або вищу кваліфікаційну категорію

1.6. РМО  створюється за наявності десяти і більше вчителів одного або декількох споріднених предметів. Можливе створення циклових предметних РМО гуманітарного,фізико-математичного, природничо-математичного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого тощо профілів.

1.7. РМО підпорядковується безпосередньо керівнику методичної служби та науково-методичній раді відділу освіти.

2.    Завдання та напрямки роботи районного методичного об’єднання вчителів

2.1. Головним завданням РМО є:

 • Реалізація завдань, які випливають із Закону України «Про освіту»;
 • Вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів;
 • Створення умов для постійного підвищення освітнього професійного та культурного рівня педагогів;
 • Організація науково-дослідної діяльності;
 • Розроблення, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій;
 • Організація діяльності наукових товариств, підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт;
 • Вивчення і аналіз стану викладання предметів;
 •  Узагальнення перспективного педагогічного досвіду;
 • Проведення конкурсів професійної майстерності
 • Підготовка матеріалів на району  та обласну педагогічну виставку;
 • організація науково-практичних семінарів з відвідуванням уроків, організація самоосвітньої роботи педагогів;
 • інформування педагогів про новини фахової та методичної періодики.

3. Обов’язки та права голови районного методичного об’єднання вчителів

3.1. Голова РМО:

 • аналізує роботу кожного члена РМО щодо організації навчально-виховного процесу з предметів, що є складовими РМО;
 • забезпечує організацію заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів,зокрема молодих спеціалістів;
 • визначає функціональні обов’язки та ступінь відповідальності членів РМО за їх виконання;
 • відповідає за ведення документації РМО;
 • вивчає та аналізує роботу РМО, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;
 • створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить із ними членів РМО;
 • створює аудіо — та відеотеку кращих освітянських доробок РМО
 • спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх
 • спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки;
 • проводить засідання РМО не менше як два рази на рік згідно з планом;
 • складає план роботи на поточний навчальний рік, який узгоджує з членами РМО;
 • звітує про роботу РМО на методичній раді відділу освіти.

3.2. Голова РМО має право:

 • на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета;
 • звертатися за консультацією до керівника методичної служби із проблем організації науково-методичної діяльності РМО;
 • вносити пропозиції до районної атестаційної комісії щодо підвищення кваліфікаційної категорії члені РМО;
 • рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;
 • виносити на розгляд Методичної ради питання щодо заохочення вчителів, членів РМО

4.  Обов’язки членів районного методичного об’єднання  вчителів

4.1. Учителі, які входять до складу РМО, повинні:

 • відвідувати засідання районних методичних об’єднань;
 • готувати  необхідні матеріали на вимогу голови РМО.

5.  Права членів районного методичного об’єднання вчителів

5.1. Учителі, які входять до складу РМО, мають право:

 • звертатися до районного відділу освіти  з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової майстерності;
 • вносити пропозиції на розгляд науково-методичної ради районного методичного кабінету пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в районі;
 • вносити пропозиції щодо організації та змісту проведення атестації вчителів;
 • звертатися за консультацією з питань організації навчальної та методичної діяльності до методистів методичної служби відділу освіти.

6. Документація районного методичного об’єднання вчителів

Керівник РМО розробляє та систематично веде свою документацію відповідно до переліку:

 • положення про РМО
 • план роботи на поточний рік з аналізом роботи за рік, що минув;
 • протоколи засідань РМО;
 • план атестації вчителів, план проходження курсів підвищення кваліфікації, банк даних про вчителів (якісний та кількісний склад);
 • картотека передового педагогічного досвіду вчителі – членів РМО.

7. Координація діяльності районного методичного об’єднання вчителів

7.1. Координацію діяльності районного методичного об’єднання вчителів здійснюють методисти методичної служби відділу освіти відповідно до галузей науки

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий